Intervju om Anknytningsstil - IAS

Intervju om Anknytningsstil (IAS), eller som den heter på engelska Attachment Style Interview (ASI), är en semistrukturerad forskningsintervju med tillhörande kodningsprocedur, som utvecklats av professor Antonia Bifulco vid Life Span Research Group, Kingston University, England.

IAS mäter vuxnas övergripande anknytningsstil samt graden av trygg - otrygg anknytning. Intervjun mäter också kvaliteten på äktenskapet/samboförhållandet i förekommande fall, kvaliteten på relationen till ursprungsfamilj och kvaliteten på relationen till nära stödjande personer. IAS mäter också förmåga att skapa och behålla stödjande relationer.

Intervjun spelas in och kodas genom att intervjuaren/kodaren lyssnar på bandet och skriver ner nyckelinformation och belägg, som ligger till grund för hur informationen kodas på dimensioner som handlar om stöd och anknytningsstil. En persons anknytningsstil fås fram utifrån de speciella mönster, som framträder i olika subskalor och som reflekterar de stilar som finns beskrivna i anknytningslitteraturen. I IAS finns en trygg anknytningsstil och fyra otrygga, varav två tyder på en ambivalent och två på en undvikande anknytningsstil. De otrygga anknytningsstilarna kodas som något otrygg eller som väsentligt otrygg anknytning. Väsentligt otrygg anknytning kodas i sin tur som måttlig eller påtaglig. Här kan anknytningsstilen också vara dubbel, vilket anses vara en desorganiserad stil.